^ Naar boven

Vermogensbeheer

Eén van de beleggingsdiensten die wij u bieden is het beheer van individueel samengestelde beleggingsportefeuilles. Deze zijn geheel toegesneden op uw specifieke wensen c.q. beleggingsvraagstuk en op basis van uw beleggingsprofiel. Wij creëren en beheren voor rekening en risico van de klant, de beleggingsportefeuille binnen vooraf afgesproken randvoorwaarden die zijn vastgelegd in een beheerovereenkomst.

 

 

Uw voordelen

  • 100% maatwerk.
  • Bewaking van het risico-rendementsprofiel.
  • Aan- en verkoopbesluiten door onze beleggingsprofessionals.
  • Uw portefeuille, indien voor u van toepassing, blijft fido-proof.
  • U profiteert van schaalvoordelen (research, risk-management, systemen en kosten).

 

Maatwerk

Iedere vermogensbeheerportefeuille bij ons is maatwerk. Samen met u bepalen we uw beleggingsprofiel. Uw beleggingshorizon, uw verplichtingen en uw risicoprofiel zijn hierbij bepalend. U profiteert van de jarenlange ervaring van onze vermogensbeheerders en risicomanagers.


 

Optimaal rendement

Daarnaast zetten wij onze beleggingssystemen voor u in om uw beleggingsvraagstukken optimaal in te vullen en te monitoren. Binnen de concreet geformuleerde risicovrijheden streven wij naar een zo hoog mogelijk rendement op uw portefeuille. We vullen hem in met zorgvuldig geselecteerde obligaties of aandelen-indextrackers. Ook zorgen wij ervoor dat uw gelden tijdig weer beschikbaar zijn voor de uitoefening van uw publieke taak. Onze gestructureerde aanpak met een continue monitoring van restricties en doelstellingen staat daarvoor garant.

 

Actief beheer

Uw beleggingsportefeuille kunnen wij actief beheren. Een actief beheerde portefeuille heeft als doelstelling om naast de normale (coupon)opbrengsten optimaal gebruik te maken van andere factoren die het rendement van vastrentende beleggingen positief beïnvloeden. Bij actief beheer van de portefeuille is het anticiperen op de steeds veranderende situatie, zoals bijvoorbeeld bij renteontwikkelingen of bijstelling van ratings cruciaal. Hierbij is afwijking van het risicoprofiel vanwege tactische overwegingen toegestaan.

 

Wft

Per 1 november 2007 is de Europese richtlijn voor markten in financiële diensten (MiFID) geïmplementeerd in de Wft. Als gevolg hiervan zijn de regels voor zorgvuldige dienstverlening aangescherpt. Deze regels zijn van toepassing op beleggingsdiensten zoals individueel vermogensbeheer. Zie ook Juridische documentatie.

 

Neem voor meer informatie contact op met onze medewerkers van Relatiebeheer.

 

Ga naar 

 

BNG Fido Kapitaalmarktselect

banner
Rendementen en koersen

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.