^ Naar boven

Marktontwikkelingen 16 maart - 30 april

De afgelopen anderhalve maand is de rente op de kapitaalmarkt flink gedaald. De Duitse 5-jaars staatsrente eindigde de periode van 16 maart tot 30 april 47 basispunten lager op 0,60%. Het 5-jaarssegment was het best presterende deel van de curve. Zowel kortere als langere rentes daalden minder.

 

Na een periode van ontspanning is de onrust omtrent de Europese schuldencrisis weer opgelaaid. Met name Italië en Spanje hadden het lastig. Het renteverschil met Duitsland, op basis van 10-jaars obligaties, is de afgelopen anderhalve maand voor beide landen met zo’n 100 basispunten opgelopen.

 

Spanje stond het meest in de schijnwerpers. Het land heeft te kampen met de tweede recessie sinds 2009. De werkloosheid is tot boven de 24% gestegen. Hoewel de sociale onrust is toegenomen, houdt de Spaanse regering vast aan de stevige bezuinigings- en hervormingsplannen. In 2012 wordt er voor EUR 15 miljard bezuinigd en gaan de belastingen met EUR 12 miljard omhoog. Om de financiële problemen van de regio’s beter te kunnen aanpakken is er een wet aangenomen die het de centrale overheid makkelijker maakt om in te grijpen.

 

Spaanse banken hebben voor een recordbedrag bij de ECB geleend. Er zijn plannen voor een ‘slechte bank’ waarin de banken hun niet-renderende vastgoedbeleggingen kwijt kunnen. Het IMF liet weten dat de grootste Spaanse banken in voldoende mate zijn gekapitaliseerd. Volgens minister-president Rajoy heeft Spanje geen externe noodhulp nodig. Kredietbeoordelaar S&P verlaagde de rating van de overheid en van 11 banken. De rating van de Spaanse staat ging van A naar BBB+. Als redenen noemde S&P de toenemende risico’s voor de schuldenpositie als gevolg van een krimpende economie en de stijgende kans op de noodzaak voor meer steun aan de banken.

 

Ook in Italië worden er strenge maatregelen doorgevoerd. De economische groei valt ook hier echter tegen, met als gevolg dat de oorspronkelijke begrotingsdoelstellingen niet zullen worden gehaald. Het lijkt er tevens op dat bepaalde arbeidsmarkthervormingen niet doorgaan. Premier Monti gaat nu uit van een evenwichtige begroting in 2014 in plaats van 2013. Italiaanse banken hebben sinds 2000 niet zoveel slechte leningen op de balans gehad.

 

Met de focus van de markten op Spanje en Italië zaten Ierland en Portugal in de luwte. Vooral Portugese staatsobligaties behaalden mooie rendementen. Leden van de ECB meldden dat Portugal goed op weg is naar een betere staatshuishouding. Het tekort op de lopende rekening en het begrotingstekort daalden. De verwachting van de Portugese regering is dat de overheidsschuld in 2013 gaat pieken op 112% van het Bruto Binnenland Product, waar voorheen van 115% werd uitgegaan. Zowel de ECB en het IMF als het Portugese ministerie van Financiën voorzien dat het land in 2013 weer op de kapitaalmarkt kan gaan lenen.

 

Het was opvallend dat ook de ‘kernlanden’ Frankrijk en Nederland onder druk stonden. In Frankrijk werd de voorronde van de presidentsverkiezingen gehouden, met de socialist Hollande als winnaar. Hij wil het pas gesloten begrotingsverdrag van de EU herzien en er maatregelen ter stimulering van de economie aan toevoegen. Daarnaast wil hij dat de ECB de rente gaat verlagen en rechtstreeks aan overheden gaat lenen. In tegenstelling tot zijn opponent Sarkozy wil Hollande het streven naar een begrotingstekort van 0% niet in de grondwet verankeren. Wel wil ook hij voldoen aan de eis van 3%. Ondanks vele geruchten en de turbulentie in de markt hebben de ratingbureau’s gezegd vooralsnog vast te houden aan de AAA-rating van Frankrijk.

 

Na het mislukken van het Catshuisoverleg nam het vertrouwen op de financiële markten af dat Nederland in 2013 de norm van een begrotingstekort van 3% zal halen. Het renteverschil met Duitsland liep aanvankelijk in rap tempo op. De 10-jaars ‘spread’ steeg in een dag van 6o tot boven de 80 basispunten, om in de dagen daarna weer tot het oude niveau te dalen. De kredietbeoordelaars Moody’s en Fitch uitten hun zorgen over de houdbaarheid van de AAA-rating van Nederland, maar gaven hierbij aan dat het land er nog steeds relatief goed voor staat.

 

De macro-economische data uit de Verenigde Staten (VS) en Europa waren de afgelopen weken zwakker dan in de hieraan voorafgaande maanden. In de VS bestonden de belangrijkste tegenvallers uit zwakkere cijfers over de banenmarkt en een lagere industriële productie. Hier stonden meevallende cijfers over de huizenmarkt tegenover. In Europa hebben veel landen te kampen met een negatieve economische groei. Vooruitlopende indicatoren als het consumenten- en het producentenvertrouwen kwamen lager uit dan was verwacht. In de rest van de wereld gaat het niet slecht. Het IMF heeft zelfs de groeiverwachting voor de wereldeconomie naar boven bijgesteld.

 

De centrale banken van de VS en de EMU lieten hun ruime monetaire beleid ongewijzigd. In de VS was er openlijk oppositie van meerdere centrale bankleden die vrezen voor het oplopen van de inflatie. Een nieuwe ronde van het opkopen van obligaties door de Fed (QE3) lijkt ver weg. De ECB kocht de afgelopen weken geen staatsobligaties meer op. Bankpresident Draghi wees op opwaartse risico’s ten aanzien van de inflatie.

 

Er was weer veel te doen over het Europese noodfonds. De regeringsleiders bereikten een akkoord over het samenvoegen van het tijdelijke EFSF en het permanente ESM tot een fonds met een omvang van EUR 700 miljard, waaraan het IMF nog zo’n EUR 250 miljard zou kunnen toevoegen. Naar verluid zijn er plannen om het fonds niet alleen aan overheden, maar ook rechtstreeks aan banken te laten lenen. Vooral in Duitsland is er verzet tegen zowel het vergroten van de omvang als het uitbreiden van de bevoegdheden van het noodfonds.

Als gevolg van de twijfels over de houdbaarheid van de schulden van de eurolanden zijn de risico-opslagen (creditspreads) van obligaties van Europese financiële ondernemingen de afgelopen weken toegenomen. Europese aandelenkoersen zijn gedaald. De euro heeft zich echter goed gehouden en is bijvoorbeeld tegenover de dollar licht in waarde gestegen.

 Publicatiedatum: 2 mei 2012

BNG Fido Kapitaalmarktselect

banner
Rendementen en koersen

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.